De doelstellingen

De doelstellingen van de Internationale Broederschap het Gulden Vlies zijn:

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, over de landgrenzen heen én los van alle politieke, religieuze en filosofische strekkingen:

  • De vriendschap tussen de verschillende volkeren te stimuleren door de tradities en streekgebonden overleveringen en gebruiken te onderhouden en bekend te maken.
  • Het ideeëngoed van het ridderlijk denken en handelen uit het voormalig Bourgondisch rijk te bevorderen en door te geven.
  • Het aanmoedigen van steun tot humanitaire werken.

Hiertoe zal de vereniging onder meer volgende activiteiten ontwikkelen:

  • Elk jaar een Groot Kapittel organiseren.
  • Om de vier jaar een Gulden Vlies award uitreiken.
  • De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten ten allen tijde volledig zullen worden bestemd voor haar doel.